Terugbetaal- en retourneringsbeleid

 Aankoop producten

  • ​Aangekochte producten die geopend of gebruikt zijn kunnen niet terug genomen worden en ook niet terug betaald worden.
  • Bij een productiefout kan het product in kwestie enkel geruild worden voor het zelfde type product. Of kan er een tegoed bon gemaakt worden
  • The Lightsight draagt het risico voor verlies of diefstal tot levering van het product aan de klant. De klant dient elke niet-levering schriftelijk aan ons te melden binnen een termijn van 14 werkdagen na bestelling. Wij behouden ons het recht voor de aanvraag van de klant te weigeren als deze buiten voormelde termijn gebeurt.
  • Wij zijn niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van het product na levering aan de klant.
  • Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de klant geleden.
  • ​ In geval van levering van een dienst,  is in geval van tijdelijke of blijvende overmacht van The Lightsight waaronder mede wordt verstaan ziekte, tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid, computerstoring of -uitval, internetstoring of -uitval, telefoonstoring of -uitval, of plotselinge uitval van een locatie, The Lightsight gerechtigd de overeenkomst te beëindigen danwel haar prestaties op te schorten, zonder dat de klant uit dien hoofde enig recht op schadevergoeding kan doen gelden. Indien The Lightsight op grond van overmacht de overeenkomst beëindigt, houdt The Lightsight het recht op betaling van alle prestaties die waren verricht voordat er sprake was van overmacht.
  • In geval van levering van een product zijn wij niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze wil om,  inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

Betalingswijze en voorwaarden

  • Betalen kan cash, bancontact, bancontact app of met overschrijving
  • Facturen worden verwacht binnen de maand na ontvangst betaald te worden.